(1)
Prakash, C.; Bhatnagar, M.; Singh, R. B.; Garg, S. K.; Chopra, H.; Singh, J. V.; Bansal, R. K.; Kaushik, P. V. Infant Mortality in a Rural Population of Meerut. Indian J Community Health 1994, 7, 1-3.